Bask? sekt?r?n?n her a?amas?na hitap edecek yat?r?mlar?n? en ?st d?zeyde ger?ekle?tiren DIASAN, geli?en teknolojiye paralel s?rekli geli?im i?erisinde yer alarak gerek yurt i?inde ve gerekse yurt d???nda faaliyetlerini s?rd?rmektedir.


  Ko?ulsuz m??teri ve ?al??an memnuniyetini ?n planda tutarak; ?evreye duyarl?, zamana sayg?l?, uluslararas? standartlarda kaliteli, ekonomik ?r?n ve hizmetleri sunmaktan her zaman onur duyacakt?r.


- M??terinin ihtiya? ve beklentilerini tam olarak kar??layan bir anlay?? i?inde g?venilir ve aranan firma olmay?,

- Maliyetleri d???rmek ve karl?l??? artt?rmak i?in teknolojik geli?meleri yak?ndan takip etmeyi ve uygulamay?,

- Kaynaklar? verimli kullanarak s?rekli iyile?tirme ile verimlili?i ve kaliteyi artt?rmay?,

- T?m ?al??anlar?n kat?l?m?yla hatalar olu?madan ?nleyici tedbirler al?p uygulamay?,

- Sekt?r ve ?lke ekonomisi i?erisinde yararl? bir kurulu? olarak topluma hizmet vermeyi,


Kalite politikas? olarak taahh?t eder.

Kalite Belgelerimiz


image

ISO

9001:2015
image

ISO

14001:2015
image

ISO

45001:2018